Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ошибка при формировании отчета
#1
ОШибка при переходе "Проект Держбюджету" - "Складання бюджетних запитів" - "Форма 2019-2"
Код:
[28:38]
begin
 v_report_name=argv[0];
 result=-1;
 /*ßêùî îáðàí³ íå âñ³ çâ³òí³ - â³äîáðàæàºìî êîðèñòóâà÷ó äëÿ ñõâàëåííÿ*/
 /*Ïåðåâ³ðÿýìî ÷è îáðàí³ çâ³òí³ ÊÏÊÂ*/
  v_k=sqlgetres("select count(*) from
                   v_dov_budget_kpkv k
              left join
                   rep_kpkv r
                 on
                   k.year=r.year and
                   r.sys_budget_id=cast(:parent.sysvalues.v_current_budget_id as numeric(10)) and
                   r.sys_budget_id=k.sys_budget_id and
                   k.kpkv_id=r.kpkv_id and
                   r.user_id=cast(:sysparams.userid as numeric(10))
               where k.year=cast(:parent.sysvalues.v_current_year as numeric(4))
                 and k.sys_budget_id=cast(:parent.sysvalues.v_current_budget_id as numeric(10))
                 and k.kvk_str = cast(:parent.sysvalues.v_current_kvk as varchar(3))
                 and r.kpkv_id is null   ");
  if(v_k>0)
    showmodal("zv_bz.zvitni.rep_kpkv");

 /*Ñêðèïò äëÿ â³äîáðåæåííÿ çâ³òó*/
 if(copy(v_report_name,1,2)=="nb")
   v_rep_fold="zv_nb";
 else
   v_rep_fold="zv_bz";
openDoc(v_rep_fold+"."+v_report_name) ;
end;
 

[Зображення: Zapysaty.png]

Если нажать ПРОДОЛЖИТЬ

[Зображення: Zapysaty.png]

Как боротся с данной ошибкой?! 

Второй раз тему создаю!
Відповісти
#2
Я так понимаю помощи ждать не стоит?!
Відповісти


Швидкий перехід на форум:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)